افزایش نصب اپلیکیشن

افزایش نصب اپلیکیشن

افزایش نصب اپلیکیشن

برای نصب بیشتر اپلیکیشن غیر از روشهای تبلیغی میتوان از گزینه های معرفی سینه به سینه یا معرفی کاربران به یکدیگر و ارائه امتیاز به معرفی کننده استفاده کرد 

امتیازی که به کاربران معرفی کننده ارائه میشود اگر قابل توجه باشد اپلیکیشن خیلی سریع میتواند با نصب بالایی روبرو شود و این خود در تصاعد نصب میتواند کمک کند

 

 

 

 

اپلیـــــــکا

۰۲۱۸۸۸۱۲۲۱۷

مشاوره و ساخت اپلیکیشن

 

#بالابردن نصب اپلیکیشن

#بهبود نصب اپلیکیشن

#نصب اپلیکیشن

#بازدید اپلیکیشن

#افزایش بازدید اپلیکیشن

#افزایش نصب اپلیکیشن

#نصب کننده اپلیکیشن

#افزایش دانلود اپلیکیشن

#راه های افزایش بازدید اپلیکیشن

درباره نویسنده
applica

یک دیدگاه ارسال کنید